Betalingsvoorwaarden

SOCIAAL
ADRES Vlassenhout 17 9200 Dendermonde
CONTACT info@ac-ovl.be 24/7 052-20.20.20
 Only you can control your future.   - Dr. Seuss -
Betalingsvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen VZW: Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening  van Ambulance Centrum Oost- Vlaanderen VZW, zoals opgegeven op de factuur. Betwistingen omtrent deze factuur dienen binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard. Bij het nalaten te betalen binnen de 20 dagen na ontvangst van de eerste aanmaning zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt: 1. Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 2. Een forfaitaire vergoeding van: 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro; 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150.01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 euro is; 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. Een uitzondering bestaat voor facturen in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening (dienst 112). Afwijkend op Boek XIX Wetboek van Economisch Recht, heeft Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen VZW het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 50% van de factuurbedragen zoals bepaald in Art.4. §2 van het KB van 28/11/2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.  Geschillen en betwistingen omtrent of of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter van Dendermonde of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde of de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Dendermonde. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Als Ambulance Centrum O-VL haar betaalverplichtingen jegens jou niet tijdig nakomt, heb je recht op eenzelfde vergoeding zoals hierboven omschreven. Betalingsvoorwaarden Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen BV:  Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening  van Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen bv, zoals opgegeven op de factuur. Betwistingen omtrent deze factuur dienen binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald (30 dagen na factuurdatum), wordt een eerste gratis aanmaning verstuurd. Bij het nalaten te betalen binnen de 20 dagen na ontvangst van de eerste aanmaning zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt: 1.  Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 2. Een forfaitaire vergoeding van: 1.  20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro; 2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150.01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 euro is; 3. 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag. Als Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen haar betaalverplichtingen jegens jou niet tijdig nakomt, heb je recht op eenzelfde vergoeding zoals hierboven omschreven  Geschillen en betwistingen omtrent deze factuur of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter van Dendermonde of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde of de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Dendermonde. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

VACATURES

The issue is not whether you are the best, but if you are better than yesterday.  - Tim Geers -
Wie kan zich aanmelden? - Personen met het brevet Dringende Geneeskundige Hulpverlening Dienst 112. - Personen met een opleiding EHBO of andere die inhoudelijk overeenkomt met het curriculum gesteld in het kwaliteitscharter niet dringend ziekenvervoer. - Beschikken over een rijbewijs B met medische keuring voor bezolgdigd personenvervoer. Jobgerelateerde competenties > De werking van de ziekenwagenuitrusting controleren, storingen identificeren en de verantwoordelijke, de mecanicien informeren > De zorgvrager in de ziekenwagen installeren volgens de medische aanbeveling en hem bijstand verlenen > De productvoorraad opvolgen, tekorten vaststellen > De voertuigen en lokalen reinigen, ontsmetten, opruimen en het afval sorteren > Zorgvragers (met spoed) vervoeren naar ziekenhuis, verzorgingstehuis, behandelingscentrum of andere. > Basisonderhoud uitvoeren Persoonsgebonden competenties:                            - Zelfstandig werken                                                   - Flexibel zijn met uren en taken - Sociaal vaardig zijn - Omgaan met stress - Werken in teamverband Wij werven aan: Hulpverleners-ambulanciers - beroepskader   1 vacature: Voltijds Hulpverleners-ambulanciers - vrijwilligerskader Stel uw kandidatuur via link of naar             info@ambulancecentrum.net
SOLLICITEER HIER SOLLICITEER HIER
SOCIAAL
ADRES Vlassenhout 14 9200 Dendermonde
CONTACT info@ambulancecentrum.net 24/7 052-20.20.20